نورون های مسئول عملیات ریاضیات در مغز شناسایی شدند

نورون های مسئول عملیات ریاضیات در مغز شناسایی شدند

در هنگام استفاده از عملیات های ریاضی نورون های مخصوص مغز فعال می شوند. به طوری که برخی از آنها انحصاراً تنها در زمان عملیاتی مانند جمع و برخی دیگر تنها هنگام انجام تفریق فعال هستند. بسیاری از محققان هنوز … ادامه مطلب

0 نظرات