برخی از باکتری های دستگاه تنفسی از ناشنوایی کودکان جلوگیری می کنند

برخی از باکتری های دستگاه تنفسی از ناشنوایی کودکان جلوگیری می کنند

پژوهشگران اخیراً بررسی های جدیدی را در رابطه با برخی باکتری های دستگاه تنفسی فوقانی کودکان انجام داده اند. آنها به این نتیجه رسیدند که برخی از این باکتریها در پیشگیری از ناشنوایی این کودکان نقش حفاظت کننده دارند. به … ادامه مطلب

0 نظرات