مهندسان ناسا معمای فرایند باز اتصال مغناطیسی سریع را در انفجارهای خورشیدی حل کردند

مهندسان ناسا معمای فرایند باز اتصال مغناطیسی سریع را در انفجارهای خورشیدی حل کردند

در حالیکه فرایندی به نام ماده اتصال مغناطیسی سریع در انفجارهای خورشیدی، روند انجام و پیش‌بینی سرعت آن بیش از نیم قرن به عنوان معمای برای دانشمندان مطرح شده بود، اکنون دانشمندان ناسا موفق شدند تا این معما را حل کنند.

به گزارش سرویس اخبار نجوم و هوافضا تکنا، دانشمندان ناسا اخیراً توانستند با حل معمای موسوم به بازاتصال مغناطیسی سریع در انفجارهای خورشیدی کاربردهای مختلف آن را در زمین از جمله در زمینه گداخت هسته ای توضیح دهند. این یافته ها کمک خواهد کرد تا بهتر بتوان طوفان‌های حرارتی را پیش بینی کرد. تحقیقات جدید دانشمندان ناسا اکنون به صورت یک تئوری جدید مطرح شده است.

در این مطالعه نیز ثابت شد باز اتصال سریع در پلاسماهای بدون برخورد اتفاق می افتد. به طوری که فاصله این ذرات از نوع پلاسما از یکدیگر بیشتر شده و دیگر امکان برخورد آنها وجود ندارد. وضعیتی که اکثر پلاسما ها در فضا به آن دچار هستند. در این نظریه بازاتصال سریع به واسطه اثر هال شتاب پیدا خواهد کرد. این اثر نیز تعامل میان میدان های مغناطیسی و جریان های الکتریکی را شامل می شود. بنابراین در حین بازاتصال سریع ایجاد اثر هال خلا انرژی ناپایداری را باعث می شود تا اتصال مجدد به وجود بیاید. از طرفی فشار میدان‌های مغناطیسی پیرامونی نیز باعث انفجار خلا انرژی از داخل خواهد شد. درنهایت نیز این اثر به آزاد شدن انرژی زیاد با نرخ قابل پیش بینی می انجامد.