ماموریت عجیب ناسا برای پیش بینی سرنوشت کیهان

ماموریت عجیب ناسا برای پیش بینی سرنوشت کیهان

ناسا قصد دارد در سالهای آینده یک ماموریت عجیب با هدف پیشگویی جهان انجام دهد. این ماموریت با نام نانسی گریس رومن خواهد بود که میتواند پیشگویی کند جهان در نهایت چه زمانی از هم میپاشد.

سرویس اخبار نجوم و هوافضا تکنا، تلسکوپ استفاده شده در این ماموریت به نام یکی از ستاره شناسان ارشد ناسا نامگذاری شده است که در حوزه اخترفیزیک توانست تلسکوپ هابل را به عنوان قدرتمندترین تلسکوپ فضایی جهان به فضا ارسال کند. به همین دلیل نام تلسکوپ نقشه برداری میدان باز فروسرخ به نانسی رومن تغییر کرد.

قرار است این تلسکوپ با هدف مطالعه انرژی تاریک بخش‌های گسترده‌ای از جهان را نقشه برداری کند. انتظار می رود این تلسکوپ تا سال ۲۰۲۷ به فضا ارسال شده و بررسی میلیون ها کهکشان با تهیه نقشه از بخش‌هایی از کیهان را آغاز کند. هدف از تهیه این نقشه نیز بررسی توزیع کهکشان ها و چگونگی تکامل انرژی تاریک خواهد بود. روش این تلسکوپ در کشف میلیون‌ها سیاره فراخورشیدی نیز از طریق ریز همگرایی گرانشی است. در این روش با کمک همگرایی گرانشی امکان شناسایی اجرام نجومی مستقل از نوری که می‌تواند وجود دارد.

محققان داده‌های مربوط به تلسکوپ فضایی رومن را با جزئیات آن بررسی خواهند کرد تا یکی از مهمترین سوال های آنها در مورد کیهان پاسخ داده شود. آنها می خواهند با کمک قدرت تلسکوپ فضایی جدید به سوال اینکه جهان به انبساط خود ادامه میدهد و در نهایت در مه گسست از هم میپاشد یا خیر پاسخ دهند. مه گسست مربوط به سرنوشت فرجام گیتی است که به عنوان یک پندار کیهان شناسی شناخته می شود که در آن تمامی ستارگان و کهکشانها و حتی ذره های زیر اتمی به یکباره از هم می پاشند.