قوی ترین میدان مغناطیسی جهان توسط تیم رصد خانه چین کشف شد

قوی ترین میدان مغناطیسی جهان توسط تیم رصد خانه چین کشف شد

تیم رصدخانه پرتوهای ایکس پر انرژی چین به نام اینسایت HXMT توانسته است قوی ترین میدان مغناطیسی تاریخ را در یک سامانه دو ستاره ای کشف کند. در این اکتشاف دانشگاه توبینگن آلمان نیز حضور داشته است. به گفته این محققان این میدان مغناطیسی از یک سامانه دو ستاره ای شامل یک ستاره نوترونی و یک ستاره همراه ایجاد شده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، میدان های مغناطیسی در ستاره های نوترونی تنها از طریق ویژگی هایی مانند پراکندگی رزونانس سیکلوترون تشخیص داده می شوند. به همین دلیل تیم اینسایت نیز با پیدا کردن خط جذب سیکلوترونی در سیاره نوترونی دوتایی توانستند انرژی آن که حدود ۱۴۶ کیلو الکترون ولت است شناسایی کنند. این انرژی میدان مغناطیسی سطحی با بیش از ۱.۶ میلیارد تسلا ایجاد می کند. همچنین تیم اینسایت با مشاهدات خود روی اولین تپ اختر ابرروشن پرتو ایکس کهکشان راه شیری خطوط جذب سیکلوترونی آن را نیز شناسایی کرده است. بدین ترتیب علاوه بر کشف قوی ترین میدان مغناطیسی تاریخ اولین مشاهده خط جذب سیکلوترون الکترون ها در یک منبع ابر روشن نیز انجام شده است.

اندازه گیری میدان مغناطیسی توسط تیم اینسایت به صورت مستقیم اولین مدرک مستدل محسوب می شود که ساختار میدان مغناطیسی ستاره های نوترونی را بسیار پیچیده و نامتقارن نشان خواهد داد.