قابلیت Twitter Circle همانند کلوزفرند در اینستاگرام خواهد بود