فعالیت زیاد باعث داغ کردن مغز انسان میشود

فعالیت زیاد باعث داغ کردن مغز انسان میشود

مطالعات جدید نشان می دهد مغز انسان نیز مانند سیستم های مکانیکی در صورت فعالیت زیاد دمای بالا را تجربه می کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان معتقدند فعالیت بیش از اندازه مغز انسان باعث خواهد شد تا این عضو مهم دمایی بیشتر از تصورات پیشین داشته باشد. به طوری که برخی بخش های درونی مغز ممکن است به دمای ۴۰ درجه سانتیگراد نیز برسد.

البته این دما به عوامل بیرونی دیگر مانند جنسیت فرد یا زمان خاصی از روز نیز بستگی خواهد داشت. با وجودیکه دمای ۴۰ درجه نسبت به دمای کل بدن بیشتر است اما این تحقیقات نشان می دهد حرارت ایجاد شده نشانه عملکرد سالم مغز محسوب خواهد شد. جان اونیل بیولوژیست شورای تحقیقات درمانی آزمایشگاه زیست شناسی مولکولی در انگلستان در مورد فعالیت مغز می گوید: مغزدر حین فعالیت طبیعی دمای بالاتری را تجربه می کند که در صورت بروز این دما در نقاط دیگر بدن تب محسوب خواهد شد.

برای اندازه گیری دمای مغز در این تحقیق از تکنیکی به نام طیف نمای طنین مغناطیسی استفاده شد. بدین ترتیب می توان الگوهای شیمیایی موجود در میدان های مغناطیسی را با کمک این تکنیک اندازه گیری کرد. ۴۰ داوطلب سالم از سن ۲۰ الی ۴۰ سال در این آزمایش شرکت کردند و دمای مغز آنها اندازه گیری شد. همچنین داده های کسب شده با داده های ریتم شبانه روز و ساعات دیگر روزانه مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان می‌دهد مغز در حالت عادی دمایی معادل ۳۸.۵ درجه سانتیگراد دارد که نسبت به دمای زیر زبانی ۲ درجه بیشتر است.

از طرفی دیگر عوامل بیرونی مانند ساعات روز، نواحی مختلف مغز، سن، جنسیت و یا حتی عادت ماهانه نیز می‌تواند در این دما اثر بگذارد. به طوری که مغز های مونث حدود 0.4 درجه سانتیگراد نسبت به مغزهای مذکر گرم تر بوده است که دلیل آن نیز عادت ماهانه بود. در این بین دمای ۴۰.۹ درجه سانتیگراد نیز ثبت شد. کمترین میزان دمای مغز در طول شب و قبل از خوابیدن اتفاق می افتد. به این ترتیب پس از پایان تحقیقات نقشه حرارتی چهار بعدی از مغز ایجاد شد که می تواند به عنوان منبع جهت مشاهده فعالیت های یک مغز سالم مورد استفاده قرار بگیرد.