سردترین ماده جهان در آزمایشگاه تولید شد

سردترین ماده جهان در آزمایشگاه تولید شد

محققان با سرد کردن یک ماده تا یک میلیاردم درجه زیر صفر مطلق به سردترین ماده جهان دست پیدا کردند. این ماده اکنون سه میلیارد بار از فضای میان ستاره ای سردتر است و سردترین ماده در جهان محسوب میشود.

به گزارش‌ سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تیمی از محققان در محیط آزمایشگاه سردترین ماده جهان را تولید کردند. حتی فضای میان ستاره ای نیز تا این اندازه سرد نمیشود. زیرا از پس زمینه ریز موج کیهانی بصورت همگن و همسان کرد پر شده است. ماده ایجاد شده توسط محققان حتی از سردترین نقاط شناخته شده مانند سحابی بومرنگ نیز سردتر است. این سحابی در فاصله ۳۰۰۰ سال نوری از زمین است و دمای آن یک درجه بالاتر از صفر مطلق می باشد.

محققان دانشگاه کیوتو ژاپن با استفاده از فرمیون ها یا همان ذرات دارای اسپین نیمه صحیح استفاده کردند. آنها در ابتدا اتم های عنصر ایتروبیوم را تا یک میلیاردم درجه بالای صفر مطلق سرد کردند. همچنین برای خنک کردن ماده از لیزر استفاده شد که توانست حرکت سیصد هزار اتم را در یک شبکه نوری محدود کند. در واقع مدلی از فیزیک کوانتومی منتسب به جان هابارد شبیه سازی شد.

در مدل هابارد اتم ها قادرند خواص کوانتومی غیر معمول مانند رفتار جمعی بین الکترونی یا ابررسانی را از خود نشان دهند. این قابلیت همان هدایت الکتریسیته بدون هدر دادن انرژی است. این تیم تحقیقاتی قصد دارد در آینده ابزاری را برای مطالعه این ماده توسعه دهد زیرا در این دما ماده می تواند رفتارهای بسیار متفاوتی را از خود نشان دهد.