ساخت حسگر جدید با هدف ایجاد بازخورد لمسی در اندامهای مصنوعی

ساخت حسگر جدید با هدف ایجاد بازخورد لمسی در اندامهای مصنوعی

محققان موسسه ماکس پلانک در آلمان برای اندامهای مصنوعی رباتیک یک حسگر جدید ساخته اند که قادر است میزان نیروی وارد شده به آن را اندازه گیری کند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در سیستم جدید این محققان نوعی دوربین در اندام مصنوعی کار گذاشته میشود که از طریق دیواره های داخلی آن ناحیه از انگشت چند حلقه از  ال ای دی بکار گذاشته شده را مشاهده خواهد کرد. سپس یک شبکه عصبی این داده های دریافتی را با هدف محاسبه نیروی وارد شده به انگشت دریافت می کند. بدین ترتیب انگشتان رباتیک قادر هستند سطحی از حساسیت را شبیه به پوست انسان دریافت کنند.

فناوری جدید در زمینه پزشکی و خصوصاً بازخور لمسی در اندامهای مصنوعی رباتیک و فناوری های رباتیک آینده مورد استفاده خواهد بود. اندام های مصنوعی یا ساختگی با هدف جایگزینی در عضو اندام از دست رفته میتواند بخشی از عملکرد آن عضو را جایگزین کند.

از طرفی نکته مهم در استفاده از ربات ها به جای اندامهای بدن عدم آسیب‌رسانی آنها خواهد بود. همچنین این اندام ها باید مقدار مناسبی نیرو را برای انجام یک کار خاص اعمال کنند. این فن آوری نیز با هدف اندازه گیری دقیق نیروی وارد شده به یک انگشت رباتیک ساخته شده است. شبکه عصبی استفاده شده در آن نیز شامل مجموعه ای از سلول های عصبی یا یاخته ها است که هر کدام از آنها با انجام محاسباتی ساده و در یک معماری مخصوص متصل شده اند. این نورونها از طریق اتصال با یکدیگر داده ها را دریافت و به دیگر نورون ها منتقل می کنند.