دلیل علمی تولید شفق های قطبی توسط محققان تایید شد

دلیل علمی تولید شفق های قطبی توسط محققان تایید شد

محققان بالاخره دلیل اصلی تشکیل شدن شفق های قطبی را کشف کردند. این محققان در محیط آزمایشگاه و از طریق بازسازی شرایط تشکیل این شفق، سرانجام موفق به تایید فیزیک آن شدند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، شفق قطبی از برخورد الکترون ها از فضا به اتمسفر زمین پدید می آیند. در این هنگام این الکترون ها با برخورد به مولکول های اکسیژن و نیتروژن رنگ های قرمز و سبز را به وجود می آورند. پیش از این محققان از نحوه تشکیل شفق های قطبی با خبر بودند. اما سوال اصلی دلیل حرکت الکترون ها به سمت زمین بوده است.

این محققان بررسی های زیادی را طی دهه های مختلف برای توجیه حرکت الکترون ها انجام دادند. الکترون های مورد نظر روی خط میدان مغناطیسی زمین و با امواج آلفون به سمت اتمسفر حرکت می کنند. هنوز هیچ ماهواره این پدیده را نیز رصد نکرده است. در آزمایش اخیر مشخص شد میدان مغناطیسی زمین این الکترون ها را به سمت اتمسفر میکشد. این الکترون ها در نزدیکی امواج آلفون شتاب میگیرند.

در این آزمایش از یک لوله ۲۰ متری پر از پلاسما استفاده شد. پلاسما به عنوان ماده ای که پر از ذرات باردار است می‌تواند در این آزمایش مورد استفاده باشد. با استفاده از سیم پیچ های الکتریکی میدان های مغناطیسی در لوله ایجاد می‌شود که در طول آن حرکت خواهد کرد. برای تولید یک میدان مغناطیسی مجزا در انتهای لوله نیز از یک آنتن استفاده شد. با برخورد میدان مغناطیسی جدید با خطوط داخل لوله امواج آلفون درون پلاسما تولید می‌شود.

در این آزمایش مشخص شد که الکترون ها با استفاده از امواج آلفون حرکت کرده و درون لوله شتاب گرفته اند. میزان انرژی تولید شده برای ایجاد شفق قطبی دقیقا برابر با انرژی تولید شده توسط هر الکترون در هر ثانیه بوده است. بدین ترتیب نحوه تشکیل شفق قطبی در محیط آزمایشگاه و به صورت فیزیکی ثابت شد.