اولین حشره دو جنسیتی کشف شد

اولین حشره دو جنسیتی کشف شد

فردی که از یک حشره چوبکی به عنوان حیوان خانگی نگهداری می کرد پس از پوست اندازی این حشره متوجه شد نیمی از بدن این حیوان نر و نیمی دیگر ماده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، حشره چوبکی نگهداری شده پس از پوست اندازی به یک موجود دوجنسیتی تبدیل شد. محققان نیز این موجود را به عنوان یک حشره نیمی نر و نیمی ماده تایید کردند. این حشره با نام چارلی اولین دو جنسیتی این گونه از حشرات محسوب شود.

ژیناندرومورفی به جانوران دوجنسیتی گفته می‌شود که معمولاً در بخش حشره شناسی و پرندگان این اصطلاح بیشتر رواج دارد. به گفته محققان این پدیده به دلیل عدم جدایی کامل ژن های جنسیتی در هنگام انعقاد نطفه به وجود می آید. معمولاً این پدیده نیز در حیوانات در زمان تولد مشاهده می‌شود. حتی در پروانه ها نیز ممکن است ژیناندرومورفی دیده شود. به طوری که هر کدام از بالهای آن رنگ متفاوت داشته که یکی از آنها بال نر و دیگری بال ماده خواهد بود. این پدیده به علت تقسیم اشتباه در سلول و جدا نشدن کروموزوم های جنسی به وجود می آید.

در حشره چوبکی تازه کشف شده نیز پس از پوست اندازی مشاهده شد که در قسمت سبز روشن دارای ویژگی های ماده و کناره های قهوه ای آن یک نر را نشان می دهد. محققان برای مطالعه باید آن را بکشند زیرا در صورت مرگ طبیعی به حالت چروکیده شده و امکان مطالعه وجود ندارد. صاحب این حشره پس از پوست اندازی و مشاهده تغییر عکس حشره خانگی خود را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد. به گفته پاول براک متخصص حشرات اگرچه این حشره نوعی دوجنسه محسوب می‌شود اما به دلیل عدم تشکیل درست اندام تناسلی با وجود شباهت به نر امکان جفت گیری با ماده برای وی فراهم نیست.